Propossem un pla d’actuació per previndre la corrupció

quico tere

Les administracions municipals no estan obligades, fins al moment, a establir mesures de prevenció dels delictes de corrupció que es realitzen o puguen realitzar en les seues organitzacions. Per esta raó i per la gran sensibilitat social al respecte considerem imprescindible posar en marxa mesures de prevenció per a prevenir i lluitar contra els incomptables casos de corrupció que s’aprofiten de la impunitat, els mecanismes burocràtics i els privilegis que l’administració municipal pot suposar per a la comissió d’aquests delictes.

La complexitat dels models delictius que engloba la corrupció fa molt difícil i moltes vegades impossible, la seua detecció i castic si solament s’intervé des de la vessant de la justícia en la seua part penal. La part repressiva no és suficient. Als fets que succeeixen dia a dia en tot l’Estat ens remetem. Una combinació de les mesures preventives i repressives comportaria amb tota seguretat, una disminució dels casos de corrupció pública i per tant de la reducció d’aquests casos en els tribunals. Així mateix, suposaria una més que considerable reducció dels costos econòmics i humans que suposa la corrupció. És evident que el seu efecte positiu sobre l’ètica i la moral pública seria molt considerable i important en els moments que vivim.

L’aparença i la realitat de no fer res de forma activa per a pal·liar la corrupció sobretot en aquells delictes que tenen una tipologia específica, dificulta la seua detecció amb les mesures actuals (totes elles enfocades que se solucionen de forma punitiva) provoca l’increment del desprestigi de les institucions i la sensació de què aquests són tant difícils de demostrar que moltes vegades resulten impunes.

Delictes com el suborn, la prevaricació, la malversació de cabals públics i el blanqueig de capitals, són tots ells complexos en el seu desenvolupament processal i són complicats de resoldre de forma efectiva tant quan estan en procés d’instrucció com d’enjudiciament, màxim quan moltes vegades el possible delicte es va cometre fa molt de temps.

Per tant, i amb la finalitat de prevenir i evitar al màxim possibles casos de corrupció en el nostre consistori, plantegem la següent:

Posada en marxa d’un pla d’actuació amb l’objectiu de prevenir la corrupció a l’Ajuntament i que contemple, com a mínim, les següents àrees:

a) Creació d’un registre de proveïdors generals i d’empreses licitadores que incloga tant les existents com les de nova incorporació.

b) Implantació de la DILIGÈNCIA DEGUDA que incloga entre altres la identificació dels administradors i socis de la mercantil, la verificació de la titularitat reial i el llistat d’unitats de negoci dels mateixos accionistes i/o administradors, propòsit i índole de la relació de negoci i seguiment de la mateixa.

c) Creació d’una Oficina Tècnica de Prevenció de Delictes (OTPD) per a realitzar estes tasques, fent realitzacions periòdiques de les mateixes. S’encarregarà també del compliment estricte dels salaris, dietes i altres menesters dels càrrecs electes i personal de confiança.

d) Creació d’un canal de denúncia intern i extern, assegurat, privat, anònim i amb tota garantia de seguretat per al denunciant.

COMPROMÍS NO RECOLZA LA MOCIÓ CONJUNTA DE PP PSOE I SP PER AUGMENTAR ELS SALARIS DELS CAPS DELS DEPARTAMENTS

Com ja vam plantejar en l’anterior ocasió en què es va tractar aquest assumpte, Compromís no entén un augment de salaris, que per una banda només beneficia una part de la plantilla, entre els quals alguns dels funcionaris millor pagats de l’Ajuntament, i per altra no té en compte la delicada situació per la qual travessen milers dels nostres conciutadans, que a dures penes arriben a final de mes.

Entre els funcionaris que es poden beneficiar de l’augment figuren alguns que ja cobren un suplement de 600 euros mensuals a canvi de dues reunions, un fet que ja vam denunciar des de Compromís.

Considerem que ni és el moment ni són les formes. Cal esperar una context de creixement econòmic i d’ingressos per plantejar una negociació que tracte de manera integral tota la plantilla. 

Posted from WordPress for Android

Demanem l’ADHESIÓ AL PACTE DELS ALCALDES I LES ALCALDESSES DE LA UNIÓ EUROPEA

tere-alcaldes

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania i els municipis europeus en la lluita contra el canvi climàtic. El pacte te el seu origen en un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees i en el paquet de Clima i Energia de la Unió Europea aprovat en 2007.

El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles europeus que s’hi adhereixen d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions en eficiència energètica i us de les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania i els municipis. És per això que s’ha considerat que les ciutats, han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços donat que el 80 % del consum energètic i les emissions de CO2 està associat amb l’activitat urbana.
El Pacte dels Alcaldes és un instrument que desenvolupat davall el paraigua de la Unió Europea garanteix l’assessorament tècnic i la possibilitat d’acollir-se al finançament dels fons europeus representant una excel·lent oportunitat i l’estímul per a la consolidació d’un important jaciment d’ocupació de caràcter local.
L’Ajuntament de Sagunt té la voluntat d’avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces per a reduir les conseqüències que ocasiona l’escalfament global mitjançant l’adopció de programes d’eficiència energètica en àmbits com el transport urbà, l’edificació i la promoció de fonts d’energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 al menys en un 20% fins l’any 2020, incrementant en un 20% l’eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedisca de fonts renovables.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents

ACORDS:

Primer.- L’Ajuntament de Sagunt fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant la creació de plans d’acció fonamentats en l’eficiència energètica i les fonts d’energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Sagunt es compromet a elaborar un Inventari d’Emissions de Referència i un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’establisquen per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats.
Tercer.- L’Ajuntament de Sagunt es compromet també a elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que considere oportú) en la Conferència d’Alcaldes per l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Comunicar els presents acords a la Direcció General d’Energia de la Unió Europea via l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.