FESTES, ESPAI PER A TOTHOM

AAD_7659

Enguany les Festes Patronals són un poquet més nostres. Les gaudirem d’una altra manera, des d’una nova perspectiva i amb la ferma convicció que, el pròxim any, la programació siga fruit del consens de tots i totes. Amb activitats adreçades a col·lectius, associacions, penyes, famílies, colles, veïns i veïnes…

Quan, fa menys d’un mes, entrarem als despatxos del Govern Municipal, haguerem de fer front a nombrosos assumptes d’urgència. Les Festes en foren un. Hem tractat de solventar les qüestions que havien quedat enlairades en este limbo de deixadesa que hem heretat. I és precís dir que no ha estat una faena senzilla. Comissió de Festes relegada de les seues funcions, sense reunir-se per tractar, negociar o dissenyar cap ni una de les accions previstes per l’anterior regidor, contractes presignats, preus descompensats, actuacions musicals o, fins i tot, un dels actes més importants, el de les Olles, oblidats… Tot s’ha quadrat de la millor manera possible i, especialment, des d’una actitut positiva i honesta, de consens, sense llançar trons ni canons en contra de ningú. Eixe no és el nostre estil. I, tal volta, encara podem oferir-vos alguna sorpresa en la programació.

Estem molt agraits a la Federació de Penyes de Sagunt per haver recuperat l’espai de La Glorieta. Ahi es celebrararan molts dels actes previstos per a estes Festes: concerts, actuacions culturals,esdeveniments esportius… No hem d’oblidar que l’esperit de les nostres festes es fonamenta a dos pilars: germanor i carrer. El fet que s’integre la festa amb el nucli històric de la ciutat és un avanç, un pas endavant, que volem subratllar per la seua significació.

És important que els nostres interessos econòmics es puguen veure reflectits a la programació, a l’estructura i, especialment, a la celebració dels actes. El Turisme, és un dels eixos del nostre teixit empresarial i, fer ús de les eines que ens ofereix la ciutat és fonamental. Comptem amb un sector de Restauració, brillant; un comerç local, compromès; un patrimoni i cultura, inigualables; i una gent acollidora, sociable, cordial, complaent i senzilla, dit en el millor dels sentits. Són tot coses bones, aprofitem-les!

Des d’ací volem fer patent el nostre desig de trobar eines que ens ajuden a crear línies estratègiques en qüestions d’interès comú de la ciutadania de Sagunt. Governarem des de la ferma convicció que la política és un instrument de Servei Públic. I ho pose en majúscules perquè té prou entitat. Els polítics no hem d’oblidar, mai, que la nostra tasca només pot tindre esta vessant, ja que som intermediaris de la ciutadania.

Hui, amb el concert de Los Secretos, un dels fronts que quedaren oberts, gaudirem del primer acte musical programat per a enguany. A les 22.00h. a La Glorieta. Esperem poder veure-vos i compartir una nit plena de bon ambient, festa i diversió. Veïns i veïnes, amics i amigues, tingueu molt bones Festes!
Teresa Garcia Muñoz
Tinent d’Alcalde de Sagunt

PRINCIPIS PROGRAMÀTICS I ORGANITZACIÓ PER A UN ACORD DE GOVERN A SAGUNT

pablo-quico

El nou ajuntament ha de basar-se en el principis de transparència en la informació, delegació de les funcions, corresponsabilitat en la gestió, control i seguiment de programa i dels acords. Reactivant la normalització lingüistica administrativa, cultural i educativa del nostre poble.

El grup de govern es compromet a ampliar la participació ciutadana en aquells ámbits en que encara no s’ha actuat i a revitalitzar els Consells sectorials, modificant o incorporant el seu funcionament en la Carta de Participació ciutadana. En un termini raonable i fixat previament, hauran de fer-se efectiva la constitució de tots estos organs de consulta i participació.

Els regidors elaboraran un pla de treball i funcionament per a la seua área, que seran coneguts per tot el grup de govern i disposaran de horaris d’atenció als ciutadans, que seran públics.

El grup de govern estarà composat per la persona que ostente l’alcaldia i els regidors/es de tots els grups que donen suport al govern municipal.

Este grup de govern haurà de trobar-se almenys quinzenalment: com a mínim, es a dir una reunió mensual amb tots els components i una reunió mensual amb els portantveus, per coordinar la política municipal i preparar plens i comissions. En estes reunions hi haurà un secretari d’actes que deixarà constància dels acords presos.

Estem disposats si cal, a establir un règim disciplinari intern per aquells components del grup de govern que no assistisquen injustificadament als organs de govern i per als regidors/es amb delegacions que facen dexació de la dedicació a la seua área.

Es constituiria una comissió de seguiment, no formada per regidors, per al control i seguiment del programa i pacte municipal, per a decidir sobre temes no contemplats en el pacte o per a la resolució de conflictes que es puguen plantejar. La seua composició i funcions es determinaria posteriorment.

PRINCIPIS

1.Rescatem Persones. Tota persona deu tindre cobertes les necessitats vitals bàsiques:

– Garantir el dret a l’alimentació de toda la ciutadania. En especial combatir la malnutrició infantil .

– Sagunt deu constituir-se com una ciudad lliure de desnonaments.

– Garantir el dret a la llum, aigua i gas, per a que totes les familias poden cobrir les necessitats bàsiques. Assegurant que els impagaments de serveis bàsics de les families en situació d’emergencia social no comporte la retirada del servei.

– Es posaran en marxa tots els mecanismes al nostre abast per a generar ocupació digna, estable i satisfactoria.

– Aplicar polítiques d’igualtat en materia d’integració social, igualtat, génere i inmigració.

– Per a garantir estos drets és realitzarà una auditoria social on s’estudien les possibilitats d’optimització i eficàcia.

2.Transparència:

– Es realitzarà una auditoria general sobre la activitat econòmica duguent a terme per l’ajuntament, per un costat s’auditarà el deute municipal i els procesos de privatització i externalització dels serveis públics i les concesions municipals.

– S’habilitaran mecanismes de fiscalització pública per a controlar l’activitat de l’ajuntament, la seua plantilla, càrrecs polítics i de confiança. Tots els contractes de l’administració tindran un caràcter públic i podran ser consultats i revisats per la ciutadania.

– Elaboració d’un códi ètic que firmarà cada un dels regidors i regidores.

-Principi d’eficiència: racionalització de l’estructura municipal i dels serveis que presta.

3. Participació ciutadania / innovació democràtica:

– Es garantitzarà la participació de la ciutadania de Sagunt en las decisiones polítiques i presupuestàrias, creant àrees de participació dins de cada regidoria. Aquestes àrees funcionaran com a espais de pro-comú i serviran per a articular mecanismes de participació habilitant la informació sobre el funcionament de la despesa publique, arreplegant el diagnostique de les necessitats de la ciutadania, la deliberació i la proposició de projectes.

– En aquesta àrees podran participar des dels representants de la societat civil, les associacions i la ciutadania en general.

4. Dret a la ciutat :

– La ciutat haurà de ser un espai urbà per a la ciutadania, sostenible i accessible per a totes i tots. Volem la nostra ciutat viva, habitable i verda.

– Gestió de la ciutat per districtes i barris elaborant un model que no genere desigualtats entre nuclis, que respecte la diversitat i que facilite la proximitat dels serveis.

5. Per un nou model productiu:

– Apostem per la revitalització de la nostra economia i la reindustrialització de la nostra comarca. Per la recuperació de l’agricultura, per impulsar un turisme sostenible i de qualitat, i per un model de comerç equilibrat que de suport al comerç de proximitat i local.

– Fomentarem la transició ecològica del model productiu amb especial atenció a l’eficiència energètica, impulsant de les energies renovables, la gestió sostenible de residus, la utilització eficient de les matèries primeres i la logística intel·ligent que minimitze l’impacte en el medi ambient.

6.Cultura

-Valencianisme. Defensa dels interessos dels valencians i valencianes com a societat i com a poble.

– La cultura és un dret que pertany a la ciutadania tant en la labor de creació, com en el gaudi enriquidor de la mateixa. Es garantiren les bases, les infraestructures i els mitjans per a impulsar les diferents activitats i manifestacions artístiques.

– Patrimoni: Recuperació, gestió municipal i posada en valor del patrimoni històric, industrial, i immaterial.

7. Educació: 

Aprofundir en el projecte educatiu del nostre Municipi.

L’educació i la nostra escola és i ha de ser l’element nuclear del nostre poble. Entenem que ha de configurar-es com a un eix en el qual pares i mars, alumnat, professorat, associacions culturals i esportives, bandes de música, etc. hi participen activament i interaccionen uns amb els altres. Tot el poble ha de nodrir-es d’un procés d’aprenentatge conjunt, per entendre el nostre compleix passat, cohesionar el nostre present i formar als futurs ciutadans i ciutadanes lliures i democràtics. Per aquesta causa, l’educació a Sagunt ha d’eixir dels parets dels centres escolars, i ha d’estar al servei i impregnar la vida dels barriades, associacions i del conjunt de la societat amb la qual ha d’interaccionar per comprometre una educació integrada, pública, de qualitat i en valencià.

ORGANITZACIÓ

8.- Tots els signants del present acorden la creació, entre la data del Ple de Constitució i el següent Ple que celebre la corporació, d’una “Comissió de Govern” en la qual queden integrats, amb veu i vot, tots els avui signataris del present acord. La funció d’aquesta comissió serà la d’actuar com a òrgan decisori intermedi entre la Junta de Govern Local i el Ple. Els integrants de la Junta de Govern Local acataran totes i quantes decisions emanen d’aquesta comissió.

9.- Els signants d’aquest acord es comprometen a emetre, sempre que siga necessari sotmetre a votació qualsevol proposta o acord, tant en el Ple, Junta de Govern Local, Comissió de Govern o qualsevol altra Comissió, el seu vot de manera pública, mai de forma secreta.

10.- Quant a les competències atribuïdes a l’alcalde, recollides en els articles 21 i 124 de la Llei 7/85, Reguladora de Bases del Règim Local, així com en l’article 41 del RD 2568/1986, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es pacta per tots els signants que siga la “Comissió de Govern” la que acorde les que tindrà atribuïda l’alcalde i quins no.

11.- Tots els signants es comprometen a l’elaboració d’un programa comú bàsic per a ser desenvolupat durant la legislatura. Els punts programàtics que ho compondran seran tots aquells coincidents dels diferents programes amb els quals van concórrer, en les passades eleccions del 24 de maig de 2015, les diferents forces polítiques que avui atorguen el present acord. A aquest programa comú s’aniran addicionant altres punts programàtics, a elecció de cada força signatària, la qual cosa haurà de ser consensuat prèviament en la Comissió de Govern. Qualsevol nou servei o projecte o despessa haurà d’estar aprovada per l’equip de govern i comissió de seguiment del pacte, i és tindrà en compte la disposició pressupostària a consignar, els recursos necessaris i la viabilitat de la proposta.

12.- Tots els avui signataris, o els subscriptors del present que pogueren existir en el futur, es comprometen a exercir el seu càrrec amb lleialtat i fidelitat. L’incompliment d’algun o alguns dels pactes avui signats serà entès com a infidelitat i deslleialtat, i amb açò causa suficient per a instar la revocació del regidor que en açò incórrega.

13.- Els signants accepten la difusió pública dels termes del present acord.

I, en prova de conformitat, subscriuen en tots els seus termes el present ACORD D’INVESTIDURA, els responsables de les organitzacions polítiques que es relacionen, a SAGUNT, a 12 de juny de 2015.

ADN MORVEDRE                   COMPROMÍS

Pablo                                          Quico

Ací la versió en PDF